SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Administrative (IPA: /ədˈmɪnəˌstɹeɪtɪv/)


Administrative in Spanish

Administrativo {adj} (of or relating to administering or administration)

Administrative in Spanish

Administrativo

Administrative in English

Administrativo