SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Adaptability (IPA: /əˌdæptəˈbɪɫəti/)


Adaptability in Spanish

Adaptabilidad {f}, Flexibilidad {f} {n} (quality of being adaptable; a quality that renders adaptable)