SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Acidification (IPA: /əˌsɪdəfəˈkeɪʃən/)


Acidification in Spanish

Acidificación {n} (the act or process of making something sour (acidifying), or changing into an acid)