SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Accounting (IPA: /əˈkaʊnɪŋ/, /əˈkaʊntɪŋ/)


Accounting in Spanish

Contabilidad {f} {n} /ə.ˈkaʊn.tɪŋ/ (development and maintenance of system for recording and analyzing financial transactions)

Accounting in Spanish

Contabilidad

Accounting in English

Contabilidad