SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Absolution (IPA: /ˌæbsəˈɫuʃən/)


Absolution in Spanish

Absolución {f} {n} /ˌæb.səˈlu.ʃn̩/ (absolving or setting free from guilt, sin or penalty; forgiveness of an offense)

Absolution in Spanish

Absolución