SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search


Ya (IPA: /ˈjɑ/)


Ya in English

Already {adv}

Ya in English

Anymore; No Longer {adv}

Ya in English

Yes {adv} [before

Ya in English

Since, Now {adv} [before

Ya in English

Emphatical {adv}

Ya in English

Immediately {adv}

Ya in English

Only {adv} [in negatives]

Ya in English

In The Near Future; Soon {adv}

Ya in English

Now {adv}

Ya in English

First (something) Then (something Else); First (something), Now (something Else) {conj}

Ya in English

Whether (something) Or (something Else) {conj}

Ya in English

Already