SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Affiliation (IPA: /əˌfɪɫiˈeɪʃən/)


Affiliation in Spanish

Afiliación {f}, Filiación {f} {n} (The relationship resulting from affiliating one thing with another)

Affiliation in Spanish

Afiliación